Graceful IE6 Detect Advise w/jQuery

Legal

1. Offerte en bestelling


Elke bestelling die vanwege ons niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door ons schriftelijk werd aanvaard. Onze agenten en vertegenwoordigers hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. De door hen opgenomen beslissingen worden slechts definitief door de verzending van een schriftelijke orderbevestiging van onzentwege.


2. Levering


a) risico - aansprakelijkheid


Vanaf de levering draagt de koper alle risico's met betrekking tot de verkochte goederen, in het bijzonder de risico's van het vervoer, zelfs indien dit door onze zorgen of in onze opdracht geschiedt. Vanaf de levering zijn wij niet gehouden tot enige schadevergoeding b.v. wegens menselijke schade of enige andere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte goederen. De koper zal de goederen afhalen ten laatste 2 dagen na de kennisgeving dat deze goederen te zijner beschikking staan. Bij nalatigheid zullen opslagkosten worden gefactureerd.


b) termijn


Tenzij andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden worden leveringstermijnen slechts ter indicatie gegeven en zijn zij geenszins bindend. Onze aansprakelijkheid kan slechts worden ingeroepen bij zware fout onzentwege.


c) aanvaarding/protest


De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de koper 24 uur na de levering, behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die ons bereikt bij aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaardersexploot binnen 24 uur na levering.


3. Eigendomsvoorbehoud


De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs en van de bij- komende prestaties.


4. Betaling


Onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel tenzij andersluidende en schriftelijke bepaling. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de facturen niet incasseren. Indien de factuur niet op de vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling - een interest eisbaar welke zal worden berekend overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand - een schadevergoeding eisbaar van 10% op de hoofdsom met een minimum van €125 Elke niet betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde koper.


5. Uitdrukkelijk ontbindend beding


Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd het recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom en of de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te vorderen en te bewijzen. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal volstaan.


6. Bevoegde rechtsmacht en toepasselijk recht


Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen en het vredegerecht van Deurne zijn bevoegd.